تالار گفتمان

نازنازی

13 بازدید

یکی از چیزایی که عادمو خیلی داغون میکنه اینه که
یه پسره دماغ عملی و ابرو برداشته و سه تیغه بیاد بگه:
خیلی چاکریم داداش :|
عاخه این چه حرفیه میزنی؟؟؟؟
تو باید بگی: میســـی عـسیســم^-^

solaleh


نظر + ادامه مطلب

خیلی باهوش بود

53 بازدید

یه سری گوشی دوس دخترمو گرفتم ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩم ..! ﺩﯾﺪم ﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ، ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺟﻮﺍﺩﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔت : ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ !
+ ﻓﺮﯾﺪ ﮐﯿﻪ ؟
- ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻫﺎﺩﯼ ﮐﯿﻪ ؟
-ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﻤﻮ ﺩﺍﺭﻩ !

+ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﻪ؟
- ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻣﻮﻧﻪ !
+ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻭﺳﺘﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻋﻄﺎﺀ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔت: ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺑﺎﻣﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﻴﺜﻢ ﮐﯿﻪ ... ؟
ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺍﯾﺒﺮﻩ ...
ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ؟ ... ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ !
ﻓﺮﺯﺍﺩ؟ ... ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ !
ﻣﺠﯿﺪ؟ ... ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ !
ﺍﻣﯿﺪ ...
ﮐﺮﯾﻢ ...
ﺳﭙﻬﺮ ...
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﺪم!!!
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺳﻤﯿﺮﺍ ﮐﯿﻪ!! ؟؟؟
ﮔﻔت ﺗﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ :|

اینم غیافه منه :|

خیلی باهوشه نه؟؟؟؟


نظر + ادامه مطلب

طنز فیسبوکی : کشف

58 بازدید

از خوبی های الویه اینکه که:
.
.
.
اگه بخوری بعد بالا بیاریش چیزی رو از دست ندادی.
میتونی جمع ش کنی بزاری یخچال فردا شب شام بخوریش
کصافتم خودتی

چیه؟

منم اینو کشف کردم دیگه ، میفهمی؟ ، کشف.


نظر + ادامه مطلب